สนับสนุนโครงการ "สัมพุทธชยันตี-เฉลิมราช ประกาศหลักพุทธธรรม

นำปฏิบัติสู่สังคมไทย" ณ วัดเทพาการ เขตบางพลัด กทม.

 

 

เกริ่นนำงานส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา

การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาในปี ๒๕๕๕ นี้ ยังคงเน้นการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นวาระสำคัญของชาติ โดยการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานทรัพย์สิน ฯ จึงมีนโยบายที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวาระโอกาสสำคัญนั้น บทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง คือ ส่งเสริมให้ศาสนสถานหันมาให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา เพื่อใช้หลักคำสอนที่ถูกต้อง มาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือธรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกคติ ความคิด และปรัชญาการใช้ชีวิตที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 
More Articles...